Regulamin Montaż w cenie

REGULAMIN PROMOCJI „MONTAŻ W CENIE PRZY ZAKUPIE PANELI LAMINOWANYCH”

 

 1. Promocja dotyczy zamówień na laminowane panele podłogowe firm AGT Flooring, Faus, Moderna, Swiss Krono, Wild Wood złożonych od 22.03.2023 r. i trwać będzie do 30.04.2023 r.
 2. Organizatorem promocji jest NAJ-PODŁOGI Martyna Smulska z siedzibą w Warszawie,
  Bartycka 175 paw. C, identyfikujący się numerem NIP 1231121247 zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Warszawy i okolic (w promieniu do 35 km) w sklepie stacjonarnym Organizatora (Bartycka 175 paw. C, Warszawa) oraz w sklepie internetowym Organizatora (naj-podlogi.pl). Promocja dotyczy klientów na terytorium Rzeczypospolitej Polski po dokonaniu kalkulacji kosztów dojazdu.
 4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich klientów detalicznych (osobą fizyczną, składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) zwanych dalej „Odbiorcami” lub „Uczestnikami” dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora (Bartycka 175 paw. C, Warszawa) oraz w sklepie internetowym Organizatora (naj-podlogi.pl).
 5. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez NAJ-PODŁOGI.
 6. Promocja wymaga zakupu min. 30 m2 paneli laminowanych wraz z podkładem podłogowym oraz taśmą łączeniową do podkładów, listew przypodłogowych oraz profili podłogowych.
 7. Zakres wykonywanego montażu
  • Odkurzanie wylewki betonowej
  • Rozłożenie podkładu podłogowego
  • Standardowy montaż paneli podłogowych spełniający wymogi producenta zawarte w karcie technicznej produktu w systemie pływającym w sposób standardowy (równolegle bądź przeciwlegle do kierunku padania światła).
 8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku możliwości przeprowadzenia montażu Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od montażu do czasu doprowadzenia pomieszczeń zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta paneli podłogowych.
 9. Promocja nie obejmuje montażu listew przypodłogowych i dylatacyjnych. Wszelkie prace dodatkowe polegające między innymi: na montowaniu listew przypodłogowych, dylatacyjnych, akrylowaniu, równaniu podłoża wiążą się z koniecznością wykonania dodatkowej kalkulacji i stanowią koszt Odbiorcy.
 10. Ostateczny, całkowity koszt usługi możliwy jest do oszacowania po wykonaniu pomiaru przez ekipę montażową.
 11. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 12. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od skorzystania z Promocji.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres kontakt@naj-podlogi.pl lub listownie, listem poleconym na adres Organizatora.
 14. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamacje zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora w formie w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne.
 15. Reklamacja zgłoszona po terminie, o którym mowa w pkt. 14, nie wywołuje skutków prawnych.
 16. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika raz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana z dopiskiem PROMOCJA „MONTAŻ W CENIE PRZY ZAKUPIE PANELI LAMINOWANYCH”.
 17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), NAJ-PODŁOGI Martyna Smulska informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych (Administrator) jest NAJ-PODŁOGI Martyna Smulska z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 175 paw. C, 00-716 Warszawa, NIP 1231121247.
  • Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe oraz identyfikacyjne podane przez Uczestnika.
  • Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w następującym celu:
   1. objęcia Promocją na żądanie Uczestnika w razie spełnienia kryteriów Promocji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków
    wynikających z przepisów prawa;
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami).
  • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
  • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania a także do przenoszenia danych.
  • Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • W sprawach związanych z ochroną danych Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w NAJ-PODŁOGI Martyna Smulska adres e-mail: kontakt@naj-podlogi.pl.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Uczestnika zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do Państw trzecich.
  • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą profilowane.
  • Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.naj-podlogi.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Na życzenie zostanie wysłany mailem w pliku .pdf.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
  • Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych oraz zmian specyfikacji produktów. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie internetowej.
  • Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Promocją: „MONTAŻ W CENIE PRZY ZAKUPIE PANELI LAMINOWANYCH”: NAJ-PODŁOGI Martyna Smulska ul. Bartycka 175 paw. C 00-716 Warszawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl